สำนักงานผู้เชี่ยวชาญ สวพ.๘

Engine by สยามทูเว็บผู้ให้บริการเว็บไซต์สำเร็จรูป
  เข้าสู่ระบบ - สมัครสมาชิก   
  ตะกร้าสินค้า (0)
 

ลองกอง
 

  ข้อมูลลองกอง
              ชุดที่ 1    
      
ชุดที่ 2   ที่มา : วารสารเกษตรชายแดนใต้ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 มี.ค.-เม.ย.51
       ชุดที่ 3   ที่มา : วารสารเกษตรชายแดนใต้ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 มี.ค.-เม.ย.51
       ชุดที่ 4   ที่มา : วารสารเกษตรชายแดนใต้ ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 พ.ค.-มิ.ย.51
       ชุดที่ 5   ที่มา : วารสารเกษตรชายแดนใต้ ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 ก.ค.-ส.ค.51      
       ชุดที่ 6   ที่มา : วารสารเกษตรชายแดนใต้ ปีที่ 1 ฉบับที่ 5 ก.ย.-ต.ค.51  
       ชุดที่ 7   ที่มา : วารสารเกษตรชายแดนใต้ ปีที่ 1 ฉบับที่ 6 พ.ย.-ธ.ค.51     
       ชุดที่ 8   ที่มา : วารสารเกษตรชายแดนใต้ ปีที่ 3 ฉบับที่ 8 พ.ค.-มิ.ย.53     
       ชุดที่ 9   ที่มา : จดหมายข่าวผลิใบ ปีที่ 11 ฉบับที่ 9 ประจำเดือน ตุลาคม 2551
   

 

  รายงานความก้าวหน้าการจัดการความรู้   "เทคโนโลยีการจัดการคุณภาพผลผลิตลองกองในจังหวัดชายแดนใต้" โดย กลุ่มวิชาการ สวพ.8
 

 

  ทำเนียบนักวิจัยลองกอง 

ลำดับ 

ชื่อผู้ดำเนินงาน

ชื่อเรื่อง

หน่วยงาน

1

ศริณญา สังขสัญญา, นูรฮูดา กามะ
ณัฐนันท์ วรรณกูล,และ มุทิตา มีนุ่น

การเปลี่ยนแปลงคุณภาพลองกองเพื่อการส่งออกระหว่างเก็บรักษาโดยใช้อุณหภูมิต่ำร่วมกับบรรจุภัณฑ์

 

2

ประพิณพร แต่สกุล และ
จริงแท้ ศิริพานิช

ปัจจัยที่มีผลต่อการหลุดร่วงของผลลองกองหลังการเก็บเกี่ยว

 

3

อินทิรา ลิจันทร์พร,เบญจมาภรณ์ มธุลาภรังสรรค์,นันทิพา เอี่ยมสกุล และศิริชัย กัลยาณรัตน์

ผลของกรดจิบเบอเรลลิคต่อการหลุดร่วงและการผลิตเอทิลีนในช่อผลของลองกองหลังการเก็บเกี่ยว

 

4

สมัคร แก้วสุกแสง

การจำแนกคุณลักษณะ  Polyphenol oxidase ที่เกี่ยวข้องกับการ เกิดสีตาลในเปลือกผลลองกองหลังการเก็บเกี่ยว

 

5

สมศิริ แสงโชติ, เนตรนภิส เขียวขำและ ธัญมน สังข์ศิริ

การเกิดโรคราดำบนผลลองกอง (Aglaia dookkoo Griff.) ในสภาพแปลงปลูกและหลังการเก็บเกี่ยว

 

6

นายสมพร จันทเดชและคณะ 

 

ประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชบางชนิดต่อหนอนชอนเปลือกลองกองระยะที่ 1
The Effectiveness of Crude Extract from some Plants toward Longkong Penetrating Back Worm Phase  I

ภาควิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ทบวงมหาวิทยาลัย

ระยะเวลา  ตุลาคม 2536- กันยายน 2538

7

 นางสาวพิณทิพย์ จันทรเทพ  

 

การผลิตและการส่งเสริมการใช้ไส้เดือนฝอย  Steinernema carpocapsae ในการควบคุมหนอนกินใต้ผิวเปลือกลองกองในเขตพื้นที่จังหวัดปัตตานี Production and Extention of Nematode  (Stienemer carpocapsae) to  Control Longkong Back Eating in Pattani Province

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทบวงมหาวิทยาลัย

ระยะเวลา  ตุลาคา 2536-กันยายน 2538

8

พรทิพย์ สุคนธสิงห์

-การผลิตลองกอง

กองส่งเสริมพืชสวน

 

ชาย โฆรวิส

-การสำรวจลองกอง/การปลูกลองกอง

ศูนย์วิจัยพืชสวนสุราษฎร์ธานี

 

มนตรี วงศ์รักษ์พานิช

-การผลิตลองกอง

กองส่งเสริมพืชสวน

 

มงคล แซ่หลิม

-การปรับปรุงพันธุ์ลองกอง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

เสมอใจ    ชื่นจิต

-โรคลองกอง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

วิจิตร        วรรณชิต

 

-การเขตกรรมลองกอง

 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

นลินี จาริกภากร

กัญญาภรณ์ พิพิธแสงจันทร์

อภิญญา สุราวุธ

สุพร ฆังคะมณี

-โรคและและศัตรูลองกอง

-ธาตุอาหารลองกอง

-โรคลองกอง

-คุณภาพลองกอง

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8

 

นายพรสรรค์  สันติวรคุณ

การส่งออกลองกอง(เอกชน)

บริษัท เอส .ที.วี.เทรดดิ้ง เอเยนซี่ จำกัด

 

นายพูนชัย อมรางกูร

การส่งออกลองกอง(เอกชน)

บริษัทพงศ์เจริญเทรดดิ้งหาดใหญ่

9

ดิลก เฮงสกุล

เกษตรกรดีเด่นลองกองพันธุ์ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

 

10

ดร.รวี เสรฐภักดี
นางสาวกานตา ตันติยวรงค์

 

ผลของจิบเบอเรลลิค แอซิด ต่อการพัฒนาตาดอกและการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของดอกและผลของลองกอง

ภาควิชาพืชสวน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2535

11

นพรัตน์ บำรุงรักษ์

การศึกษาระยะเวลาที่เหมาะสมในการเก็บเกี่ยวผลลองกองและการใช้สารบ่ม

ภาควิชาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปี 2535

12

วิจิตร วังใน

ชนิดและพันธุ์ไม้ผลเมืองไทย

ภาควิชาพืชสวน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2526

13

พัฒนา  นรมาศ
วันทนา บังทรัพย์

ลองกอง(เอกสารแนะนำ ที่ 86)

 

กรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2533

14

ไสว รัตนวงศ์
ปี 2534

การปลูกลองกอง

 

15

เปรมปรี  ณ สงขลา
นันทกา   แสงจันทร์

รวมกลยุทธ์ลองกอง 2537

 

16

อ.สวาท สุคนธ์

ลองกองยะลา

 วิทยาลัยครูยะลา

17

สมพงษ์ แก้วเกิดศิริ

ไส้เดือนฝอยควบคุมหนอนชอนเปลือกลองกอง

บริษัท เฮาซ่า เพมาโทดิด จำกัด

18

วัชรี สมสุข

ไส้เดือนฝอยควบคุมหนอนชอนเปลือกลองกอง

กองกีฏและสัตววิทยา กรมวิชาการเกษตร
 

19

อเนก ลิ่มศรีวิไล

การปลูกลองกองในสวนปาล์มน้ำมัน จ.กระบี่

 

20

จรวย พงษ์ชีพ(ดำน้ำหยด)

การปลูกลองกองแซมสวนมะพร้าว จ.จันทบุรี

 

21

สมจินต์ ปาละกุล

การปลูกลองกองแซมสวนทุเรียน จ.ระยอง

 

22

สนอง  พฤกษวานิช

ฉายา “ครูลองกอง” อ.ธารโต จ.ยะลา

 

23

พื้นที่ปลูก/การผลิต
 -กรมส่งเสริมการเกษตร
 -เศรษฐกิจการเกษตร
 
-กรมวิชาการเกษตร , ศูนย์วิจัยพืชสวนสุราษฏร์ธานี, อานนท์ วาทยานนท์ (2536), ชูจิต  มามีวัฒนะ(2536), อรพินทร์ อินทร์แก้ว(2536), เกริกชัย วนรักษ์(2536), สุนันท์ ถีรวุฒิ(2536); สุทธิศักดิ์ ยังวนิชเศรษฐ์(2536), ภิญโญ มีเดช(2536), โกมล เจริญศรี (2536); สมาน พัฒนเดช (2536),
ชาย โฆรวิส

 

 

24

การตลาด
  -บริษัทดอนเมืองพัฒนา
  -บริษัท เอส.ที.วี.เทรดดิ้ง
   เอเยนซี่ จำกัด
  -บริษัท พงศ์เจริญเทรดดิ้ง
   หาดใหญ่

 

 

25

บริษัท
 
-เอฟ.อี.ซัลลิค(กรุงเทพฯ)
   จำกัด

-สารแคลเซี่ยม
-โบรอน
-นูตราฟอส ซูเปอร์เด l69i 7-13-34+12.5 สังกะสี

 

 

 
Online:  7
Visits:  630,320
Today:  2,041
PageView/Month:  38,937